வீடு நெடுந்தூரம் - Short film

Book, Movies Offers

To Buy my books in flipkart

Monday, April 20, 2009

என் முதல் ஆங்கில பதிவு : Decision from heart

நான் எழுதிய சிறுகதையை நானே மொழியாக்கம் செய்யாவிட்டால் யார் தான் செய்வார்கள் :)...

நான் எழுதிய 'மனசாட்சி சொன்னது' சிறுகதை மொழியாக்கம் செய்து பதிவு ஏற்றியுள்ளேன்.

Will this time my effort will come true..? It’s my third attempt. I don’t know why I failed to get it in last two interviews. Too many things are getting into Ramesh mind. Will his dream comes true tomorrow?

Ramesh's project manager Ram coming to his cabin.

“Hello ramesh... you look very tensed today "

“Yes ram...! I feel much embarassed. If I got this time, my entire life will get change..."

"Don’t worry.... you are key person for success of our project. I hope u will get it...."

After short advice, ram left ramesh’s cabin. It’s very easy to advice anyone but very difficult to follow it. His last two visa application got rejected by America embassy. This is third time his visa getting processed. If Ii got visa, two years life in America with good salary. Everything is possible only after getting US visa.

Twin-tower explosion brings lots of restriction in getting US visa. There is no perfect reason why visa getting rejected. They won’t say why the reason for rejecting it. Some people will advice we need to emotionally control during interaction consultant. Other says we should always be smile at consultant. Small mistake in application, visa might get rejected. Let see what going to happen for me tomorrow.

Next day....

Ramesh spend restless night. He was waiting more than two hours in America embassy. if visa reject, whole waiting time will be waste. To be frank, I am losing my patience. Suddenly, one white man came out and call " Ramesh" with loud voice.

Now, Ramesh got into US consultant’s cabin. After half-hour interview, Ramesh feel more tensed.

"So..Mr.Ramesh. your H1B visa is granted. "

"Thank you" said Ramesh without showing any expression in his face.

"All the best Ramesh!" - US consultant.

Ramesh feels like he in heaven. His lifetime ambition becomes true now. Two years life in America, everything will be settled.

He ringed his Project manager Ram and informing about his H1B visa. Next day... he gives treat to his friends and colleagues. Purchasing new suit, shoes..., preparing himself as an American.

31st dec, 2006 night..

Eve of new year... Ramesh packing out his things. He needs to be in America on 4th of Jan. During packing his cloths, suddenly he noticed flash news in television and got stunt for a while...ramesh totally struck. He doesn’t know what to do next?

Next day. fine morning.

Ramesh got into Ram's cabin. "Hi! ram, I want your time to speak for few minutes"

“Yes, ramesh. Are you ready to go US ?"

“Sorry ram. I am not willing to US now. I like to work from India itself"

"Why ? What happen man..? Why u suddenly change your decision..?"

"Sorry to saying this in last minute. But i have no choice. I don’t want to go America..."

"Any personal reason for your sudden change..?"

"Not personal reason... for world cause..."

"World cause? I didn’t get u ...?"

“Have you watched yesterday news about Saddam Husain execution?”

"Yes... but what that news link with your decision..?"

"It has... our IT professionals are keeping on working for American projects, but they are just concentrating only on wars. Last fifty years... you know how many people are killed by Americans. Japan, Vietnam, Afganistan, Cuba and now...Iran. Why like this happening...?"

" See ramesh... you talking about world politics. Do you think your decision will change entire thing...?"

"I know my decision will not change anything...but I feel guilty for supporting them indirectly. We are working for them and indirectly funding them for a war... who knows tomorrow they may announce war against India."

"What you says correct. But please reconsider your decision. It’s your many years dream. Don’t demolish it for small reason..."

"Sorry ram...this is not small reason. If every IT professional took same decision entire world scenario may change. Please don’t try to convince me. I took this decision from my heart. There is no room for reconsider it."

"Please understand what I am trying to say..."

"Extremely sorry ram... if you try to force, I have only option to put my papers.."

"Ok ramesh. It’s up to you. One thing I need to say.... you loosing very good opportunity...."

"I never mind. I don’t want to be guilty. Let put full stop for this."

"Ok. I will do necessary thing. Please send your decision in mail. I will take it forward."

"Thanks ram. Thanks for time."

"Ok. you carry on your work."

Everyone in Ramesh's team understands his feeling, but some people were saying his decision was stupid. In this world, one man cannot change anything... project manager ram sends another person for America.

பரிசு பெற்ற ஒரே காரணத்திற்காக மொழிபெயர்ப்பு செய்துள்ளேன். உங்கள் கருத்தை கூறுங்கள்.

2 comments:

கே.ரவிஷங்கர் said...

வாழ்த்துக்கள்.இது ஒரு நீதி கதை. சில நீதி இல்லாத கதைகளும் எழுதுக.மொழிபெயர்ப்பில் கவனம் வேண்டும்.


1.Twin-tower ”execution” - explosion
2.embraced -embarassed

படிக்க என்னுடைய கதைகளை:-

BPO வில் ஒரு நைட்ஷிப்ட்...

http://raviaditya.blogspot.com/search/label/சிறுகதை

குகன் said...

// வாழ்த்துக்கள்.இது ஒரு நீதி கதை. சில நீதி இல்லாத கதைகளும் எழுதுக.மொழிபெயர்ப்பில் கவனம் வேண்டும்.


1.Twin-tower ”execution” - explosion
2.embraced -embarassed //

நன்றி ரவி... மாற்றி விட்டேன்..

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails