வீடு நெடுந்தூரம் - Short film

Book, Movies Offers

To Buy my books in flipkart

Tuesday, March 8, 2016

பெண்கள் தின வாழ்த்துகள் !!அன்பாய் இருப்பவள்
ஆச்சாள் என்பவள்
இல்லத்தை ஆள்பவள்
ஈரவன் முகம் கொண்டவள்
உயிரைக் கொடுப்பவள்
ஊக்கத்தின் உருவானவள்
எழில் மொழி பேசுபவள்
ஏணிப்படியாய் இருப்பவள்
ஐயத்தை போக்குபவள்
ஒவ்வாததை செய்யாதவள்
ஓங்காரத்தை போற்றுபவள்
ஔவியம் கொள்ளாதவள்

அவள் தான்
‘பெண்’ என்பவள் !

**
meanings
ஆச்சாள் - அம்மா, ஈரவன் - நிலவு, ஓங்காரம் - கடவுள், ஔவியம் - பொறாமை⁠⁠⁠⁠

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails